Educate Slovakia

Change a generation from A to Z

Cieľ projektu

Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

Popis projektu

Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci nášho programu Global Volunteer. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny. V súčasnosti ponúkame tri edície projektu – pre materské, základné a stredné školy.

Globálne Ciele Vzdelanie

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Projekt Educate Slovakia prispieva k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja (z anj. SDGs – Sustainable Development Goals), cez prínos k cieľu číslo 4 – Kvalitné vzdelávanie.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja predstavujú 17 Globálnych cieľov (z anj. Global Goals), ktoré boli podpísané všetkými 193 krajinami Organizácie Spojených Národov. Organizácia AIESEC v spolupráci s OSN si tieto ciele adoptovala a aktívne prispieva k ich naplneniu.

Základné školy

Hlavným zámerom edície Educate Slovakia pre základné školy je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy sú primerané vekovej skupine, pre ktorú je táto edícia určená – teda na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, ako aj zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí.

Stredné školy

Educate Slovakia pre stredné školy sa zameriava na žiakov stredných škôl. Hlavným zámerom projektu je budovať medzinárodné povedomie a globálne zmýšľanie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Edícia pre stredné školy sa od predošlej líši náročnejším obsahom výučby, sústreďuje sa na témy primerané vekovej skupine, pre ktorú je táto edícia určená. Ide o odbúravanie negatívnych zvykov a správania, ako aj zlepšovanie povedomia o témach dotýkajúcich sa mladých ľudí.

Návrh partnerstva

2 stážisti (učia spolu na hodinách)

20 hodín/týždeň – 4 rovnaké triedy, každú 5 hodín za 5 dní

Dátumy realizácie

15.01.2018 – 18.2.2018

Čo zabezpečí AIESEC

  1. Výber stážistov z medzinárodnej databázy a ich príprava.
  2. Legislatíva spojená s projektom.
  3. Ubytovanie a starostlivosť o stážistov.

Čo zabezpečí škola

  1. Zabezpečenie zodpovednej osoby.
  2. Obedy pre stážistov počas pôsobenia na škole.
  3. Vytvorenie priestoru v rozvrhu.

Hodnota projektu

  • 1 dvojica stážistov s poskytnutím ubytovania AIESEC

  • *150 €
  • 1 dvojica stážistov s poskytnutím ubytovania školou

  • 100 €

* V prípade 2 a viacerých dvojíc má škola nárok na 20% zľavu z ceny projektu

Referencie našich partnerov

V týždni od 9. do 13. februára 2015 sa naša škola už po druhý raz zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá išlo o ďalšie vzdelávanie našich študentov v anglickom jazyku.

Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v rozličných krajinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty.

Tento rok sme na našej škole privítali dve študentky, a  Mariu z Ukrajiny a Farah z Indonézie. Obidve predviedli zaujímavé prezentácie o svojích krajinách a v niektorých triedach stihli porozprávať aj o svojich tradíciách, zvykoch, ale aj jedlách, ktoré obľubujú. Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania.

Ing. Zuzana Distlerová — Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Počas týždenných aktivít v spolupráci s organizáciou AIESEC na projekte Educate Slovakia sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentmi priamo na vyučovacích hodinách, na karnevale, alebo v čase mimo vyučovacej činnosti. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka, metódami prístupnými jednotlivým vekovým kategóriám. Žiaci získali nové informácie o jednotlivých krajinách odkiaľ zahraniční študenti pochádzali a nové kontakty. Rozhovory v anglickom jazyku pokračovali aj cez prestávky, v jedálni pri obede, ale aj po vyučovaní. Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu.

Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov

Prostredníctvom projektu Educate Slovakia organizácie AIESEC sme mali stážistku Mari z Gruzínska v našej materskej škole vo februári a marci tohto roku. Spolu sme robili viacero aktivít pre deti vo veku od 2 do 7 rokov. Okrem toho mala pripravených veľa vlastných aktivít, hlavne kvôli svojej kreativite. Páčil sa nám jej entuziazmus a pracovné nasadenie. Taktiež pomohla našim deťom, aby si zlepšili svoje jazykové schopnosti v angličtine, nakoľko s ňou si ju mohli stále precvičovať. Bolo to prvýkráť, čo sme sa projektu zúčastnili a bola to určite super skúsenosť. Veríme, že v budúcnosti uvítame stážistov z AIESEC znovu.

Mgr. Marcela Pospíchalová — Šikulko, Bratislava

Kontaktujte nás

Petra Krčmáriková
Prezidentka AIESEC Banská Bystrica
petra.krcmarikova@aiesec.sk
+421 907 805 458
Tajovského 10, 97590 Banská Bystrica

Klaudia Kušnírová
Projektový manažér Educate Slovakia v Bratislave
klaudia.kusnirova@aiesec.sk
+421 918 048 530
Dolnozemská cesta 1 851 04, Bratislava

Martina Hrádeková
Projektový manažér Educate Slovakia v Bratislave
martina.hradekova@aiesec.sk
+421 948 246 247
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava

Martin Vasko
Projektový manažér Educate Slovakia v Košiciach
martin.vasko@aiesec.sk
+421 908 042 658
Tajovského 13, 040 01 Košice

Lucia Michalíková
Projektový manažér Educate Slovakia v Nitre
lucia.michalikova@aiesec.sk
+421 949 125 879
Trieda A. Hlinku 4, 949 01 Nitra

Simona Vozárová
Projektový manažér Educate Slovakia v Trnave
simona.vozarova@aiesec.sk
+421 904 275 205
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Ohľadom strategickej, alebo celonárodnej spolupráce kontaktujte:
Glauce Moraes
Národný projektový manažér Educate Slovakia
glauce.moraes@aiesec.sk
+421 902 918 224

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár.